Gegevens vallend onder ANBI:

 • Naam van de instelling: Stichting Verenigde West-Oost Indische Compagnie (VWOIC);
 • RSIN: 8170.40.092 / KvK nr: 08150627;
 • Post- en bezoekadres: zie webpagina Contact;
 • De doelstelling volgens de regelgeving van stichting VWOIC: zie webpagina Over ons;
 • De hoofdlijnen van het actuele belijdsplan van stichting VWOIC: Heden is het beleid van de stichting niet geheel ten uitvoering te brengen aangezien er wordt gezocht naar een nieuwe opslaglocatie voor de stichting. Het leveren van goederen aan rampgebieden of locaties waar armoede in het algemeen heerst, wordt in beperkte maten zo goed als kosteloos, in vorm van donaties, aan voldaan. Ook wordt er lokaal in ondersteuning aan behoevende hulp toegekend;
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders zijn:

– T.A.M. van der Geest (Voorzitter)
– M.J.A. Heemskerk (Penningmeester)
– E. Wouters (Secretaris)


Oud-bestuurslid:
– P.C.M. Meijer

 • Het beloningsbeleid van stichting VWOIC is: De stichting kent geen beloningen of bonussen en heeft geen medewerkers in loondienst. Wij ontvangen uit het hele land giften in vorm van goederen* en verleende diensten als een donatie en willen een zo groot mogelijk deel van bijkomende kosten als een donatie uitgeven zoals is opgenomen in onze doelstelling. Vanaf 2006 t/m 2017 is geen vergoeding betaald aan de bestuursleden;

*Kleding en goederen van overleden mensen, overtollige voorraden verschillende instellingen, etc;

 • Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten van de stichting over de afgelopen jaren is te vinden op de webpagina Activiteiten VWOIC;
 • De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren, met toelichting:
Balans (in euro)31-12-201731-12-2016
Activa
Vorderingen0,-0,-
Liquide middelen0,-0,-
Totaal activa0,-0,-
Passiva
Bestemmingsreserve0,-0,-
Kortlopende schulden0,-0,-
Totaal passiva0,-0,-
Staat van baten en lasten20172016
Giften0,-0,-
Som der baten0,-0,-
Algemene kosten0,-0,-
Overige lasten0,-0,-
Totaal lasten0,-0,-

Toelichting staat van baten en lasten

Conform bovenstaande tekst vallen onder punt “beloningsbeleid van stichting VWOIC ” en:

Giften en/of donaties:

 • 2014 Verscheping /Douane Curaçao van den Tweel;
 • 2013 Aanschaf containers van den Tweel. Drie containers met: Bibliotheekboeken, kasten, schoolmeubilair, schoolboeken Bibliotheek Harderwijk en Nunspeet. Schoolmeubilair van RSG, Delta schoolboeken, papier en pennen uit de voorraad v.d. Stichting;
 • 2012 Laatste containers naar Haïti verscheept op kosten van Wereld Ouders.